Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły

Wójt Gminy Zamość ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach.

I. Do konkursu może przystąpić osoba, spełniająca łącznie wymagania wynikające z § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Lokalny Dzień Strażaka w Białowoli

W sobotnie popołudnie 11 maja 2013r. odbyło się spotkanie Strażaków oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Białowoli. Po zbiórce przy tutejszej remizie wspólnie udaliśmy się do kaplicy pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, gdzie proboszcz parafii Lipsko odprawił mszę świętą w intencji zmarłych druhów OSP Białowola oraz o pomyślność i zdrowie dla młodzieży grającej w orkiestrze, jak i [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość

Wójt Gminy Zamość działając na podstawie art.11 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Oz.U. z 2010r.,Nr 234, poz.1536) i uchwały nr XXV1/261/12 Rady Gminy Zamość z dnia 24 listopada 2012 r w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zamość z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość

Działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536) oraz uchwały nr XXVI/261/12 Rady Gminy Zamość z dnia 24 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zamość z organizacjami pozarządowymi i innymi [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Informacja dla składającego deklarację w sprawie odbioru odpadów komunalnych

1. Termin złożenia deklaracji upływa z dniem 15 lipca 2013 r. Należy złożyć ją w Urzędzie Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, pok. nr 1. Ze względu na usprawnienie procesu weryfikacji złożonych deklaracji prosimy o niezwlekanie z jej złożeniem.
2. Miesięczne stawki opłat obowiązujące na terenie Gminy Zamość zgodnie z Uchwałą  Rady Gminy Zamość Nr 295/13 z [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

ICHORIADA 2013 na WSHE w Zamościu już po raz drugi

W dniu 7 czerwca br. w Zamościu już po raz drugi odbędzie się ICHORIADA, czyli akcja krwiodawcza zorganizowana przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną im. Jana Zamyskiego w Zamościu w porozumieniu z RCKiK Lublin oddział Zamość. W tym dniu uczelnia przeprowadzi akcję zbiórki krwi i zachęcać będzie do zarejestrowania się w bazie dawców szpiku.
Tajemnicza nazwa akcji pochodzi [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

„Zdrowo jem, więcej wiem”

„Zdrowo jem, więcej wiem” to całoroczny program skierowany do uczniów szkól podstawowych z całej Polski. Pomaga wykształcić u dzieci postawy prozdrowotne, a także szerzy wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej wśród dzieci i osób dorosłych, związanych z projektem. Program ma charakter międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Uczy nie tylko pracy w grupie, ale przede wszystkim [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Informatyczny sukces Szymona

Szymon Michoński z klasy VI Szkoły Podstawowej w Pniówku przeszedł pomyślnie etap  Powiatowego  Konkursu Informatycznego “Myszk@” dla uczniów szkół  podstawowych.  Czeka go jeszcze ostatni etap – regionalny. Uczeń pracował pod kierunkiem pani Wiesławy Gawlik. Konkurs zorganizowało Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu oraz Zespół Szkół Katolickich w Zamościu. Dla wszystkich ogromne gratulacje i życzymy dalszych [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Sukcesy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pniówku

Nasi uczniowie odnieśli kolejne sukcesy plastyczne. Tym razem prace plastyczne    wykonane przez Kamila Uściaka, Dariusza Kudyka z klasy III i Paulinę Kierepkę z klasy V   zostały nagrodzone  w IX Ogólnopolskim Kociewskim Konkursie ” Stacja Drogi Krzyżowej”. Konkurs organizowało Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim.
Kamil Uściak również otrzymał nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Wesołego Alleluja”, organizowanym przez [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Dzieci dzieciom

„Jak można kochać Boga, który jest niewidzialny, nie kochając człowieka, który jest obok nas.”  Te słynne słowa naszego papieża Jana Pawła II stały się ostatnio głównym mottem działań młodych wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Pniówku. Szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Warto być dobrym” prowadzonym przez Stowarzyszenie “Przyjazna Szkoła” Między innymi w ramach uczestnictwa w tym [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zamość uchwały Nr XX/198/12 z dnia 30 maja 2012r. i uchwały Nr XXVII/268/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Łapiguz

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Obwieszczenie Wójta Gminy Zamość o wyłożeniu do publicznego wglądu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Szopinek w Gminie Zamość

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.), w nawiązaniu do art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Obwieszczenie Wójta Gminy Zamość o wyłożeniu do publicznego wglądu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Jatutów w Gminie Zamość

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Szybowcowy Mistrz Świata w Zamościu

Zbigniew Nieradka – polski pilot szybowcowy, dwukrotny mistrz świata (2010, 2012), wicemistrz Europy (2011). Od 28 sierpnia 2012 najlepszy na świecie pilot szybowcowy na liście rankingowej FAI. Trzykrotny mistrz Polski (2006, 2007, 2011) w klasie 18m, mistrz Polski w 2012 w klasie otwartej. W karierze zdobywał też tytuły szybowcowego mistrza i wicemistrza Polski juniorów. Zawodowo pilot [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Podsumowanie IX konkursu matematycznego MiMAK

18.04.2013 roku w świetlicy Urzędu Gminy Zamość odbyło się uroczyste podsumowanie IX konkursu matematycznego MiMAK  dla uczniów klasy III ze szkół naszej gminy. Konkurs organizowany był przez Szkołę Podstawową w Białowoli przy współpracy  LSCDN w Zamościu. Do  gminnego etapu, który odbył  się 10.04.2013 w Szkole Podstawowej w Białowoli  przystąpiło 54 uczniów z 11 szkół . [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Konkurs „Sołectwo na widokówkę” 2013

Serdecznie zapraszamy właścicieli posesji znajdujących się na terenie gminy Zamość do udziału w tegorocznej edycji konkursu „Sołectwo na widokówkę”. Tradycja jego organizacji sięga 2001 roku, jest formą kontynuacji i rozszerzeniem gminnego konkursu na „Najpiękniejszy ogródek” organizowanego w latach 2001-2005. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Zamość.
Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

Kategoria I – Estetyczne zagospodarowanie [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Zdobywcy Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość – X Turystyczny Konkurs

Gmina Zamość serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu „Zdobywcy Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość”.
Konkurs trwa od 1 maja do 30 września 2013 roku (konkurs jest ogłaszany co rok).
Oznaczona dwukierunkowo trasa rowerowa, wiodąca przez miejscowości Mokre, Hubale, Wychody, Skaraszów, Wólkę Wieprzecką, Wierzchowiny, Zarzecze, Lipsko Polesie, Lipsko Kosobudy, Białowolę, Pniówek i Zwódne aż do Skokówki, liczy [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość

Działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536) oraz uchwały nr XXVI/261/12 Rady Gminy Zamość z dnia 24 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zamość z organizacjami pozarządowymi [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Akcja „Sprzątamy Białobrzegi”

18. kwietnia br. w Białobrzegach z inicjatywy sołtysa Dariusza Tłuczkiewicza odbyła się ekologiczna akcja społeczna pod hasłem „Sprzątamy Białobrzegi”. Do wspólnego działania przyłączyli się również: Rada Sołecka, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, a także inni Mieszkańcy Białobrzeg, zainteresowani akcją. W sumie w sprzątaniu sołectwa uczestniczyło 18 osób wyposażonych w odzież ochronną tj. kamizelki odblaskowe i rękawice [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Niedzielne spotkanie w Borowinie Sitanieckiej

W dniu 14.04.2013 roku w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej odbyło się „Spotkanie z tradycją smaków wiosennych i przyśpiewką ludową”. Organizatorami spotkania byli: Koło Gospodyń Wiejskich z Kolonii Sitaniec, Rady Sołeckie z Borowiny Sitanieckiej i Łapiguza, Szkoła Podstawowa w Borowinie Sitanieckiej i Samorząd Gminy Zamość. Przed godziną 15.00 w holu szkolnym [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

„No to się popisali!”

23 marca 2013 roku w Zwierzyńcu odbyła się II edycja konkursu kaligraficznego „No to się popisz”, organizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Zwierzyńcu. Zadaniem uczestników było napisanie na papierze atramentowym wiecznym piórem, bez używania korektora i gumki, tekst przygotowany przez organizatorów. W konkursie uczestniczyły dzieci, młodzież i osoby dorosłe.
Do finału konkursu kaligraficznego zakwalifikowało się 17 [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Nagrody rozdane

11 kwietnia 2013 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Zamość została rozstrzygnięta VII Edycja Konkursu Recytatorskiego o Laur Najlepszego Recytatora Gminy Zamość. W tym roku w zmaganiach recytatorskich wzięło udział 46 uczestników ze szkół Gminy Zamość. Komisja konkursowa w składzie: Maria Duławska, Krystyna Sikorska oraz Barbara Gała podkreślały, że poziom konkursu z każdym rokiem jest coraz [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe