Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość
tel. 84 638 52 01
Kierownik – Kazimierz Seń

Ośrodek realizuje zadania własne Gminy w zakresie określonym w art. 17 ustawy o pomocy społecznej oraz zadania zlecone, wymienione w art. 18 tej ustawy, a także zadania z zakresu pomocy społecznej, wynikające z odrębnych ustaw. W wykonywaniu zadań Ośrodek współpracuje z:

  1. Radą Gminy i Wójtem Gminy,
  2. Jednostkami organizacyjnymi urzędów administracji rządowej i samorządowej, zajmującymi się problemami pomocy społecznej,
  3. Zakładami opieki zdrowotnej,
  4. Szkołami,
  5. Organizacjami pożytku publicznego,
  6. Policją, prokuraturą i sądami,
  7. Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi.

Zobacz aktualności