Nowe ceny wody i ścieków

Rada Gminy Zamość na sesji w dniu 28 marca 2012 roku zaakceptowała przedłożone przez gminną administrację ceny wody i ścieków. Będą one obowiązywały przez kolejny rok rozliczeniowy – od 1 maja 2012 roku do 30 kwietnia 2013 roku. Na wniosek Wójta Gminy Radni podjęli też decyzję o dopłatach z budżetu Gminy do ceny wody – dla odbiorców z gospodarstw domowych, którym woda dostarczana jest z ujęć Miasta Zamościa i Gminy Szczebrzeszyn.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) w art. 7 ust.1 pkt. 3 określa, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych należy do zadań własnych gminy. Konsekwencja tego zapisu wyrażona została w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 123,poz.858 z późn. zm.), która nakłada na gminę obowiązek określania taryfy – ceny wody i ścieków na okres jednego roku. W Gminie Zamość zarządzaniem gminnymi sieciami zajmują się budżetowe jednostki organizacyjne (Urząd Gminy i Gminny Zakład Obsługi Komunalnej). W związku z powyższym opracowanie kalkulacji ceny wody i ścieków należy do obowiązków administracji gminnej. Sytuacja taka występuje w większości gmin wiejskich i małych miasteczkach. Piszę o tym, gdyż spotykam się często z błędną wiedzą Mieszkańców w tym zakresie. Oparta jest ona na założeniu, że podmiotem upoważnionym do ustalania ceny wody i ścieków w Gminie Zamość jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z.o.o. w Zamościu (PGK). Nic bardziej błędnego. PGK jest jednostką organizacyjną Miasta Zamościa więc jego prawne kompetencje nie sięgają na teren Gminy Zamość. Z powyższego wynika kolejny fakt prawny – ceny wody i ścieków ustalone przez PGK i zaakceptowane przez Radę Miejską w Zamościu nie mogą obowiązywać w Naszej Gminie. PGK posiada osobowość prawną (Spółka z.o.o.), może więc prowadzić działalność gospodarczą – między innymi sprzedawać wodę i oczyszczać ścieki. Nasz związek właśnie na tym jest zbudowany, PGK świadczy Gminie odpłatnie usługi. Kupujemy z PGK wodę, którą dostarczamy części gminnych odbiorców oraz odprowadzamy do Miejskiej Oczyszczalni zarządzanej przez PGK ścieki z gminnych posesji. Jednym z elementów składowych ceny wody i ścieków jest kwota zapłacona za nie PGK. Podobna sytuacja ma miejsce z PGK Szczebrzeszyn, od którego kupujemy wodę dla odbiorców z Zawady. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie przymusza gmin do prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej poprzez jednostki organizacyjne, których celem jest wypracowanie zysku (np. spółki z.o.o.).
Poniższe zestawienia (tabele) prezentują najważniejsze informacje wynikające z uchwały Rady Gminy Zamość z dnia 28 marca 2012 roku nr XVIII/179/12 oraz materiałów przedłożonych Radzie przez Wójta.


Co zmieniło się w gospodarce wodno- ściekowej Gminy Zamość w ciągu roku od poprzedniej mojej wypowiedzi w tym temacie na łamach Biuletynu? Najwięcej w zakresie zaopatrzenia w wodę. Jesienią ubiegłego roku zakończyliśmy budowę sieci wodociągowej z ujęciem wody w północnej części Gminy – Sitaniec Wolica, Sitaniec i Sitaniec Kolonia (szczegóły str. 3). Od nowego roku wodę z drugiego w Gminie własnego ujęcia otrzymują mieszkańcy Sołectw: Chyża, Wysokie, Bortatycze Kolonia, Bortatycze, Białobrzegi, Sitaniec Wolica, Sitaniec (bez osiedla Piaski), Sitaniec Kolonia. Efekt to lepsza woda oraz jej niższa cena dla odbiorcy (2,85 zł woda dostarczana wcześniej z ujęć miasta/2,21 zł woda z ujęcia własnego w Sitańcu). Oszczędzamy także nasze pieniądze budżetowe. Do każdego m³ wody z miasta dopłacaliśmy 0,82 zł, od nowego roku nie ma takiej potrzeby. Przyjęta obecnie dla wszystkich gminnych odbiorców jednolita cena 2,21 zł wydaje się być możliwa do akceptacji. Oczywiście wymaga to stosowania dopłat budżetowych do wody, z której korzystają mieszkańcy Skokówki, Zawady i Sitańca – osiedla Piaski. Dla Nich cena wody przez najbliższy rok będzie niższa od dotychczasowej o 0,64 zł za m³. Planowane skutki rocznych dopłat z budżetu gminy do ceny wody kupowanej z miast Zamościa i Szczebrzeszyna to około 92.000 zł. Na budowę własnych ujęć wody w Żdanówku i Zawadzie musimy jednak poczekać. Koszt budowy jednego to około 1.000.000 zł (bez sieci wodociągowej).
Ubiegły rok był także czasem zmian w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Pod koniec 2010 roku zakończyliśmy realizację pierwszego etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Sołectwach: Kalinowice, Wólka Panieńska, oraz przy drogach krajowych w Jatutowie i Szopinku. Właściciele posesji mogli rozpocząć własne zadania inwestycyjne – przyłączenie domowych instalacji do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Do końca 2011 roku zawarliśmy 118 nowych umów na odprowadzanie ścieków. W minionym roku zakończyliśmy także budowę zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mokre (osiedle Błonie). Zadanie finansowane w części z unijnych środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dla Właścicieli posesji położonych w wymienionych powyżej miejscowościach przygotowaliśmy projekt obejmujący wykonanie 144 podłączeń do wybudowanych sieci. Techniczna realizacja tego zadania będzie miała miejsce w ciągu najbliższych kilku miesięcy, a koszty jego realizacji pomniejszy dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W dniu 31 października 2011 roku podpisałem umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na dofinansowanie pieniędzmi unijnymi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizacji zadania inwestycyjnego – drugiego etapu budowy zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Sołectwach: Kalinowice i Wólka Panieńska. Techniczne zakończenie zadania jeszcze w 2012 roku. Obecnie zbiorczą sieć kanalizacyjną posiadają Sołectwa: Skokówka, Kalinowice i Wólka Panieńska, oraz częściowo: Sitaniec, Mokre, Jatutów, Szopinek i Żdanów. Na 35 sołectw Gminy nie jest to imponująca statystyka.
Przyjęte nowe ceny ścieków są nieco niższe od obowiązujących przez ostatnich 12 miesięcy. Podtrzymano przyjętą w kwietniu ubiegłego roku zasadę odstąpienia od dopłat budżetu gminy. Wciąż głównym składnikiem ceny ścieków jest ich koszt przyjęcia do Miejskiej Oczyszczalni. PGK Sp.z.o.o. w Zamościu płacimy obecnie 3,91 zł za każdy m³. Na ostateczną cenę ścieków znaczny wpływ ma także różnica pomiędzy ilością ścieków odprowadzonych do Oczyszczalni – za którą trzeba zapłacić z budżetu, a ilością ścieków wykazaną w fakturach wystawionych Właścicielom posesji- za którą płacą korzystający z usług. W ubiegłym roku różnica ta wynosiła (- 18.055m³). Prowadzone w 2011 roku prace remontowe sieci i działania kontrolne posesji poprawiły sytuację, ale nadal są to zbyt duże różnice. Szczególnie daje się to zauważyć w przypadku Sołectwa Skokówka, gdzie wspomniana powyżej różnica wyniosła (- 12.563 m³). Problemem jest też regulowanie płatności. Wciąż kwota zaległości w opłatach za wodę i ścieki jest zbyt duża. W tym miejscu chciałbym zaapelować do korzystających z gminnych sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Proszę o terminowe dokonywanie wpłat. W 2012 roku reakcja administracji w przypadku ich braku będzie bezwzględna. Odsetki i ustawowe koszty upomnień oraz egzekucja należności w postępowaniu sądowym zwiększy tylko ich kwotę. Nie będzie umorzeń zaległości. W 2011 roku z budżetu – wspólnych gminnych pieniędzy do gospodarki wodno – ściekowej dopłaciliśmy prawie 205.000 zł. Działania jakie są i będą podejmowane w tym roku – remontowe, kontrolne i egzekucyjne – mają zmienić tą sytuację.
Gminna sieć wodociągowa to dzisiaj 165 km sieci, dwa własne publiczne ujęcia wody, 19 przepompowni. Do wodociągu podłączonych jest 2172 posesji, do zbiorczej sieci kanalizacyjnej 651 nieruchomości. Wszystko to obsługiwane jest przez 4 etaty dozoru technicznego i 2 etaty obsługi finansowej. Łączne planowane roczne koszty osobowe 6 powyższych etatów to około 200.000 zł. Takie dane przyjęto do kalkulacji ceny wody i ścieków. Faktycznie w rozliczenia finansowe korzystających z usług oraz prace remontowe i naprawcze zaangażowanych jest więcej osób. Co jeszcze ujęto w kalkulowanej cenie? Planowane koszty zakupu wody z Zamościa i Szczebrzeszyna oraz odprowadzania ścieków do Oczyszczalni Miejskiej to około 473.000 zł. Na zapłatę rachunków za energię elektryczną przepompowni i ujęć wody około 120.000 zł. Kwotę 74.000 zł zaplanowano na zakupy materiałów niezbędnych do remontów, w tym wymianę około 250 wodomierzy w Sołectwach: Chyża, Bortatycze Kolonia, Bortatycze i Białobrzegi. Pozostałe planowane wydatki to około 39.000 zł. Łączne planowane roczne koszty funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej to prawie 907.000 zł. Jak już wspomniałem powyżej, 92.000 zł powinno pochodzić z budżetu Gminy, pozostała kwota to planowane wpłaty korzystających z usług.
Zadania z zakresu zaopatrzenia Mieszkańców w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest jednym z wielu jakie realizujemy. O potrzebach inwestycyjnych w tym zakresie można pisać i mówić dużo. Sieci które już posiadamy wymagają remontów i bieżącego nadzoru. Zrozumiałym jest, że każdy z nas chciałby płacić za świadczone usługi mniej. Nasze oczekiwania trzeba jednak pogodzić z potrzebami ponad 22 tysięcy Mieszkańców 35 Sołectw Gminy oraz możliwościami finansowymi budżetu gminnego. Mówmy o tym otwarcie, dyskutujmy – ale proszę, bez niepotrzebnych emocji. Zapraszam do wymiany zdań. Mam nadzieję, że pytania zadawane poprzez www.gminazamosc.pl będą do mnie docierały. Ostatnio ponownie była kilkutygodniowa przerwa, obiecuję jednak nadrobić zaległości i zadbać o to, aby sytuacja taka więcej się nie powtórzyła.

Ryszard Gliwiński
Kategoria: Aktualności.