Obwieszczenie Wójta Gminy Zamość o numerach i granicach obwodów głosowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Zamość z dnia 6 września 2011 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta  do głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Na podstawie art.16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XLVII/329/2006  Rady Gminy Zamość z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania – podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta do głosowania korespondencyjnego: ZOBACZ OBWODY GŁOSOWANIA

Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych do dnia 26 września 2011 r. do Urzędu Gminy Zamość (pokój nr 1).

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 29 września 2011r. złożyć wniosek do Wójta Gminy Zamość o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.) może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Wójtowi Gminy Zamość do dnia 19 września 2011 r.

Uwaga! W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielaniu pełnomocnictwa, głosowaniu korespondencyjnym oraz w sprawie zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Zamość ul. Peowiaków 92, pokój nr 1, lub pod nr telefonu 84 639 29 59 wew.32.

Lokale wyborcze czynne będą dnia 9 października 2011r. w godz. od 700 do 2100.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Wójt Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński
Kategoria: Aktualności.