Kategoria: GOPS

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2015/2016

Wykaz dokumentów , które należy złożyć na nowy okres zasiłkowy 2015/2016:
1. Zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art.27.30b,30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny-oryginał.
2. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące […]

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2015/2016 została wyłączona

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

W dniu 2 stycznia 2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamościu odbyło się posiedzenie komisji opiniującej, powołanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu zarządzeniem Nr 19/2013 z dnia 16 grudnia 2013r. w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem – bezpłatne wydawanie żywności w […]

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych została wyłączona

Podsumowanie realizacji projektu pt. „Moja Szansa – EFS” w latach 2008-2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu od stycznia 2008 roku do końca grudnia 2013 roku realizował projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu było przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego na terenie gminy Zamość, poprzez podwyższenie statusu zawodowego i społecznego jej mieszkańców i przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy. Projekt […]

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Podsumowanie realizacji projektu pt. „Moja Szansa – EFS” w latach 2008-2013 została wyłączona

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadania z zakresu pomocy społecznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu działając na podstawie pełnomocnictwa SAO.0013-5/08 z dnia 31.03.2008r., art. 11 i art. 13 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U.
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), art. 25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku […]

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadania z zakresu pomocy społecznej została wyłączona

Usługi społeczne jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego

Przypomnijmy, że Komisja Europejska za filary działań na rzecz ograniczania ubóstwa i wykluczenia społecznego uznała trzy elementy:
zdobywanie pracy lub szkoleń zawodowych,
wsparcie dochodu na poziomie wystarczającym do godnego życia,
lepszy dostęp do usług, które wspierają powroty do zatrudnienia (np. poprzez doradztwo, opiekę zdrowotną, opiekę nad dziećmi, uczenie się przez całe życie, zdobywanie umiejętności w korzystaniu z nowych […]

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Usługi społeczne jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego została wyłączona

Poznajmy opinię pracodawców

W miesiącach luty – marzec 2013 rok animator lokalny rozdysponował na obszarze Zamościa i Gminy Zamość ankiety dla pracodawców. Ankiety przeprowadzono na potrzeby projektu, by można było przyjrzeć się bliżej potrzebom i oczekiwaniom lokalnych pracodawców wobec nowo zatrudnianych pracowników. Ponieważ projekt zakłada wsparcie uczestników w nabywaniu nowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych istotnym było sprawdzenie […]

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Poznajmy opinię pracodawców została wyłączona

Program Aktywności Lokalnej – III edycja

Od kwietnia 2013 roku rozpoczęliśmy trzeci i jednocześnie ostatni rok realizacji Gminnego Programu Aktywności Lokalnej. Budżet gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2011 – 2013 zapewniony jest w ramach realizacji projektu systemowego „Moja szansa – EFS” współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt projektu „Moja szansa – EFS”  na rok 2013 wynosi 435.715,00 zł.
W […]

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Program Aktywności Lokalnej – III edycja została wyłączona

Fundusze europejskie na rzecz aktywizacji środowisk lokalnych

Jak realizowaliśmy projekt w 2012 roku
Dane organizacji/instytucji realizującej projekt:
Gmina Zamość/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu
Cele Programu:
Celem głównym projektu systemowego „Moja szansa – EFS” jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy Zamość poprzez zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym oraz rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.
Realizacja celu głównego w 2012 roku następowała poprzez […]

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Fundusze europejskie na rzecz aktywizacji środowisk lokalnych została wyłączona

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

W dniu 10 stycznia 2013 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamościu odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, powołanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu zarządzeniem Nr 26/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na „Dożywianie ubogich rodzin i osób z terenu gminy Zamość – […]

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych została wyłączona

Nabyli nowe umiejętności

SONY DSC

26 listopada 2012 r. w Centrum Szkoleniowo-Informacyjno-Telekonferencyjnym ICT w Mokrem (obiekt świetlicy wiejskiej), odbyło się otwarcie wystawy prac wykonanych przez uczestników „Warsztatów twórczości regionalnej”, realizowanych w ramach Programu Aktywności Lokalnej, a finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu „Moja Szansa EFS”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu, współfinansowanego przez Unię […]

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Nabyli nowe umiejętności została wyłączona

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu działając na podstawie pełnomocnictwa SAO.0013-5/08 z dnia 31.04.2008r., art. 11 i art. 13 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U.
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), art. 25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku […]

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu została wyłączona

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

W dniu 30 lipca 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamościu odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na „Warsztaty twórczości regionalnej dla mieszkańców Gminy Zamość objętych Programem Aktywności Lokalnej w roku 2012”. Konkurs został ogłoszony 28 czerwca 2012 r. przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w […]

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych została wyłączona

Nowe umiejętności kluczem do sukcesu

Od maja 2012 roku trwa realizacja Gminnego Programu Aktywności Lokalnej skierowanego do 60 mieszkańców miejscowości Szopinek, Kalinowice, Wólka Panieńska, Jatutów, Białowola, Lipsko, Lipsko Polesie, Lipsko Kosobudy. Uczestnicy Programu doskonale sobie radzą przechodząc kolejne jego etapy. W miesiącu czerwcu 45 osób ukończyło blok warsztatów umiejętności społecznych prowadzonych przez psychologa – Panią Klaudię Jastrzębską. W wyniku aktywnego udziału […]

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Nowe umiejętności kluczem do sukcesu została wyłączona

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012r.

Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732).
Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. […]

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012r. została wyłączona

Liczy się ten pierwszy krok – V edycja projektu systemowego „Moja Szansa – EFS”

Projekt systemowy „Moja szansa – EFS” realizowany jest na podstawie umowy ramowej projektu nr POKL. 07.01.01-06-122/08-00 zawartej w dniu 10.07.2008 r. pomiędzy Gminą Zamość/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zamościu jako beneficjentem a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, pełniącym funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia). Indykatywny podział środków dla gmin i powiatów Województwa Lubelskiego, przyznany na […]

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Liczy się ten pierwszy krok – V edycja projektu systemowego „Moja Szansa – EFS” została wyłączona

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).
Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun […]

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne została wyłączona

Świadczenia rodzinne

Komunikat w sprawie zmian przepisów wykonawczych do ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Z dniem 1 stycznia 2012 r. obowiązują nowe przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. u. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) tj. Rozporządzenie Ministra Pracy […]

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Świadczenia rodzinne została wyłączona

„MOJA SZANSA –EFS” – Unijny projekt wyróżniony

Z przyjemnością informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu otrzymał wyróżnienie  w kampanii  promującej „Dobre praktyki” w instytucjach i organizacjach działających na terenie województwa lubelskiego w obszarze pomocy społecznej. Kampania została ogłoszona w październiku 2011 roku przez Dyrektora  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie i miała na celu promowanie twórczych rozwiązań w obszarze pomocy i integracji […]

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania „MOJA SZANSA –EFS” – Unijny projekt wyróżniony została wyłączona

Warsztaty Umiejętności Wychowawczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu zaprasza do udziału w Warsztatach Umiejętności Wychowawczych.
Pomysł zorganizowania grupowych spotkań wspierających rodziców w wychowywaniu dzieci pojawił się wśród samych zainteresowanych. W czasie treningów umiejętności społecznych, w których uczestniczyli mieszkańcy czterech miejscowości gminy Zamość w ramach projektu „Moja szansa – EFS” w roku 2011,  rodzice często podejmowali temat trudności, jakie napotykają na […]

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Warsztaty Umiejętności Wychowawczych została wyłączona

Komunikat w sprawie zmian przepisów wykonawczych do ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Z dniem 1 stycznia 2012 r. obowiązują nowe przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. u. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) tj. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o […]

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Komunikat w sprawie zmian przepisów wykonawczych do ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów została wyłączona

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Rada Ministrów w dniu 27 grudnia 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.
Uchwała i  rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka, mające w styczniu, luty lub marcu 2012r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z […]

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne została wyłączona

Mamo przeczytaj

Komunikat w sprawie zmian obowiązujących od 1 stycznia 2012 r. dotyczący zasad ustalania prawa do świadczeń związanych z urodzeniem dziecka.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu przypomina, że od 1 stycznia 2012 roku, prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez […]

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Mamo przeczytaj została wyłączona

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012 – 2020 jest wieloletnim dokumentem programowym, który ma istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa społecznego jej mieszkańców w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem.
Pełny tekst Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012 – 2020 dostępny TUTAJ.
Cele założone w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012-2020 są kompatybilne z celami […]

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012-2020 została wyłączona

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Wójt Gminy Zamość zaprasza wszystkie podmioty działające w obszarze pomocy społecznej na terenie gminy oraz wszystkich mieszkańców naszej gminy do wnoszenia uwag i propozycji do projektu ,,Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012 ? 2020?.
Treść projektu Strategii oraz formularz do zgłaszania uwag znajduje się poniżej:
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012-2020 do wglądu […]

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Ogłoszenie o konsultacjach społecznych została wyłączona

Razem przeciwko przemocy

Przemoc w rodzinie przestaje być w naszej gminie tematem tabu. Wprowadzona w życie uchwała Rady Gminy Zamość z dnia 20 kwietnia 2011 roku uregulowała powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Ideą powstania tego organu jest podniesienie skuteczności pomocy osobom dotkniętym przemocą poprzez nawiązanie współpracy między przedstawicielami lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z organami ścigania […]

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Razem przeciwko przemocy została wyłączona

Uwaga! Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z […]

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Uwaga! Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne została wyłączona

Oświadczenie zamiast zaświadczeń

Dzięki wchodzącej w życie ustawie o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, ubiegając się o świadczenia rodzinne, będzie można przedstawić stosowne oświadczenie zamiast zaświadczeń.
Od dnia 1 lipca 2011 r., namocy art. 52 i 86 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U z 25 maja […]

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Oświadczenie zamiast zaświadczeń została wyłączona

Aktywna gmina – lepsza jakość życia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu już czwarty rok realizuje projekt „Moja szansa – EFS” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2011‒2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował projekt systemowy poprzez gminny program aktywności lokalnej. Celem głównym programu będzie zwiększenie uczestnictwa klientów ośrodka w życiu społecznym i zawodowym oraz rozwój lokalnych inicjatyw na […]

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Aktywna gmina – lepsza jakość życia została wyłączona

Świadczenia rodzinne

Wnioski o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu 01.11.2010r. i trwający do dnia 31.10.2011r., przyjmowane będą od 01 września 2010 r. Przed złożeniem wniosku o zasiłek rodzinny należy zgłosić się do tutejszego ośrodka (pokój 114), by wypełnić wniosek do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia […]

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Świadczenia rodzinne została wyłączona